การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลมังคุดสดสาธารณรัฐเกาหลี ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอา […]

ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาวิชาการและแสดงนวัตกรรมดิจิทัลเทคโนโลยี (งานThailand Local Government Summit 2020, งาน eLogistics Summit 2020, งาน Robotics Summit 2020, งาน Privacy&Security Summit 2020)

สามารถเข้าไปดูรายละเ […]

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกมะม่วงอบไอน้ำไปเกาหลี ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอา […]

การเข้าร่วมโครงการเป็นผู้ส่งออกผลหมากสดไปไต้หวัน ปี 2564 (สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร)

สำนักวิจัยพัฒนาการอา […]