เกษตรฯ ขยายเวลารับสมัครประกวดสุดยอดกาแฟไทย 2565

กรมวิชาการเกษตรจับมือหน่วยงานรัฐและภาคีภาคเอกชนร่วมจัดงานประกวดสุดยอดกาแฟไทยปี 2565 มุ่งเฟ้นหาสุดยอดเมล็ดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาคุณภาพดีทั้งกลิ่นและรสชาติที่ถูกใจคอกาแฟหวังเพิ่มมูลค่าขยายโอกาสช่องทางการตลาดและส่งเสริมประชาสัมพันธ์เอกลักษณ์กาแฟไทยสู่กาแฟคุณภาพดีระดับโลกพร้อมเปิดขยายเวลาการรับสมัครและสิ่งประกวดถึงวันที่ 10 มิถุนายนนี้ นายระพีภัทร์จันทรศรีวงศ์อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า กรมวิชาการเกษตร ได้ร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรด้านกาแฟ อาทิ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเพื่อการเกษตร สหกรณ์การเกษตร สมาคม และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องในธุรกิจกาแฟ จัดการประกวดสุดยอดกาแฟอะราบิกาและโรบัสตาของประเทศไทย เพื่อค้นหาเมล็ดกาแฟที่มีคุณภาพดี ตั้งแต่ต้นทางการปลูกกาแฟ […]

กรมวิชาการเกษตร เร่งขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ

กรมวิชาการเกษตรจัดประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ (National Plant Genetic Resources Center, NPGRC) ครั้งที่ 1/2565 เน้นความสำคัญของหน่วยงานเครือข่ายและการจัดตั้งศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติที่บูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลทรัพยากรพันธุกรรมพืชระหว่างหน่วยงานใน NPGRC สู่การนำไปใช้ประโยชน์จากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชของประเทศรวมถึงการเพิ่มศักยภาพในการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืชในระยะยาวทั้งธนาคารเมล็ดพันธุ์และการอนุรักษ์ในสภาพแปลงปลูก (field collection) พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแนวทางการปฏิบัติงานและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์พืชเพื่อรักษาความยั่งยืนของฐานทรัพยากรพันธุกรรมความหลากหลายทางชีวภาพและส่งเสริมความมั่นคงทางอาหารของโลก นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยภายหลังมอบสาส์นแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมและคณะกรรมการประสานงานศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติ ในการประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมพืชแห่งชาติครั้งที่ […]

ชูเทคโนโลยีชีวภัณฑ์และปุ๋ยชีวภาพเพิ่มคุณภาพและผลผลิตมันแกว เกษตรกรรายได้พุ่งกว่าหมื่นบาทต่อไร่

กรมวิชาการเกษตรลุยขับเคลื่อนเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทยกำจัดเสี้ยนดินเพิ่มผลผลิตมันแกวพืชพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคามมีคุณภาพได้มาตรฐานปลอดภัยแนะใช้เทคโนโลยีครบวงจรพร้อมใส่ไรโซเบียมเสริมปุ๋ยอินทรีย์ช่วยเพิ่มผลผลิตมันแกวได้ถึง 7 พันกิโลกรัม/ไร่  สร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรนับหมื่นบาท  นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ในปี 2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรมหาสารคาม สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร ได้นำผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการผลิตมันแกวคุณภาพดีได้มาตรฐานและปลอดภัยสู่การเพิ่มมูลค่าและสร้างอัตลักษณ์เด่นพื้นถิ่นจังหวัดมหาสารคามขับเคลื่อนไปสู่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันแกวในท้องถิ่นอำเภอบรบือจังหวัดมหาสารคามพื้นที่กว่า 2,000 ไร่  โดยบูรณาการความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์กรภาครัฐภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม […]

แนะวิธีปราบด้วงหนวดยาวในไร่อ้อย พบเข้าทำลายทั้งอ้อยปลูกใหม่และในระยะแตกกอ

นายศรุต  สุทธิอารมณ์  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช  กรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  ในช่วงนี้ขอให้ชาวไร่อ้อยเฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวอ้อย  โดยตัวหนอนของด้วงหนวดยาวอ้อยจะเริ่มเข้าทำลายตั้งแต่ระยะเริ่มปลูกอ้อยด้วยการเจาะไชเข้าไปกัดกินเนื้ออ้อยภายในท่อนพันธุ์ ทำให้ท่อนพันธุ์ไม่งอก หน่ออ้อยอายุ 1–3 เดือนจะถูกกัดกินตรงส่วนโคนที่ติดกับเหง้าให้ขาดออก ทำให้หน่ออ้อยแห้งตาย หากอ้อยมีลำแล้วพบการเข้าทำลายของด้วงหนวดยาวอ้อยจะทำให้กาบใบและใบอ้อยแห้งตายทั้งต้นหรือทั้งกออ้อย   หนอนที่มีขนาดเล็กจะกัดกินบริเวณเหง้าอ้อยทำให้การส่งน้ำและอาหารจากรากไปสู่ลำต้นและใบน้อยลง  เมื่อหนอนมีขนาดใหญ่ขึ้นจะเริ่มเจาะไชจากส่วนโคนลำต้นขึ้นไปกินเนื้ออ้อย ทำให้ลำต้นเป็นโพรงเหลือแต่เปลือก ทำให้ลำต้นอ้อยหักล้มและแห้งตาย คำแนะนำสำหรับอ้อยปลูกใหม่หากพบการเข้าทำลายของด้วงหนวดยาวให้ป้องกันกำจัดด้วยวิธีผสมผสาน  คือไถพรวนดินแล้วเก็บตัวหนอนและดักแด้ของด้วงหนวดยาวอ้อยตามรอยไถ […]

“มนัญญา” เปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC 2022

กรมวิชาการเกษตรเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ร่วมกับ USDA และ AFSI ชุดโครงการเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเรื่องพันธุวิศวกรรมและการปรับแต่งจีโนมด้านการเกษตรการประยุกต์ใช้และความท้าทายพร้อมติดตามความก้าวหน้าการประยุกต์ใช้และความท้าทายที่เกิดขึ้นจากเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรเน้นแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ความก้าวหน้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ทางการเกษตรเพื่อประโยชน์ด้านการวิจัยพัฒนาและโอกาสทางการค้าระหว่างประเทศ นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ภายใต้กรอบการหารือระดับสูงด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรว่า การที่ไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมเอเปคในปี 2565 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รับผิดชอบจัดประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหารเอเปค และการประชุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หุ้นส่วนเชิงนโยบายความมั่นคงอาหาร ความร่วมมือทางวิชาการด้านการเกษตร […]

กรมวิชาการเกษตรบุกร้านขายสารเคมีและปุ๋ยไร้ทะเบียน ยึดของกลางกว่า 2 ล้านบาท

กรมวิชาการเกษตรสนธิกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกตรวจร้านขายสารเคมีและปุ๋ยพิกัดอ.ดำเนินสะดวก  จ.ราชบุรี   หลังมีหนังสือร้องเรียนชี้เบาะแส  พบปุ๋ยและวัตถุอันตรายทั้งไม่มีทะเบียนและทะเบียนหมดอายุรวมกว่า 3,000 ลิตร 560 กิโลกรัม  อายัดของกลางมูลค่ากว่า 2 ล้านบาทเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมาย นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตร  สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร  กรมวิชาการเกษตรว่าได้รับหนังสือร้องเรียนจากเกษตรกรมีการจำหน่ายสารเคมีทางการเกษตรและปุ๋ยเคมีที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่ในพื้นที่อ.ดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี  จึงได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สารวัตรเกษตรประสานกับเจ้าหน้าที่ […]

เกษตรฯเปิดตัวใบรับรองสุขอนามัยพืช  ePhyto พร้อมใช้รับรองสินค้าส่งออกทั่วโลก 1 ก.ค.นี้

กรมวิชาการเกษตรจับมือกลุ่มพันธมิตรโลกด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าเปิดตัวระบบใบรับรองสุขอนามัยพืช ePhytoหลังนำร่องเปิดใช้งานส่งออกพืช 22 ชนิดไปจีนกระแสดีเกินคาด  ช่วยลดงานซ้ำซ้อนและขั้นตอนการปฏิบัติงาน  ตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาได้ตั้งแต่ประเทศปลายทางจนถึงเกษตรกร  ดีเดย์เปิดใช้งาน ePhyto ขยายคลุมสินค้าไปทุกประเทศ  1 กรกฎาคม 2565 นี้ นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า  กรมวิชาการเกษตร ได้ดำเนินโครงการระบบใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (ePhyto) […]