I C T
D O A

S__39411797
6.รูป-NoGift-67-ใส่แบนเนอร์ม่วง-1-1536×576
messageImage_1714118705122-jpg
previous arrow
next arrow
Shadow

นางสาวบังอร จันทร์ดี
ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ปฎิทินการดำเนินการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

31 ตุลาคม 2566
ส่วนราชการจัดส่งข้อมูลแบบคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ศทส. สป.กษ.) ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อพิจารณาคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีด้าน เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

6 – 15 ธันวาคม 2566
ส่วนราชการปรับแก้ไขรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ส่งให้ (ศทส. สป.กษ.)

25 – 29 ธันวาคม 2566
ศทส. สป.กษ. ปรับแก้ไขรายละเอียดคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามที่หน่วยงานปรับแก้ไขให้เป็นไปตามที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และจัดทำเอกสารโครงการที่ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมฯ ส่งสำนักงบประมาณ

เมษายน 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขอดำเนินการเพิ่มเติมในปีงบป ระมาณ พ .ศ. 2567 หรือการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 1

กรกฏาคม 2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อพิจารณาแผนงาน/โครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่ขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ (งบประมาณเหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 2

ห้องสมุดดิจิตอล (Digital Library)

ระบบงานสนับสนุน

Weblink