โครงสร้างและหน้าที่ของศูนย์ฯ

โครงสร้างและหน้าที่ของศูนย์สารสนเทศ แบ่งความรับผิดชอบออกเป็น 4 กลุ่ม 1 ฝ่าย ได้แก่

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
       ดำเนินการเกี่ยวกับ งานด้านสารบรรณ งานงบประมาณ งานการบัญชี พัสดุ งานบุคคล และธุรการทั่วไป

2. กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์
       ศึกษา วิเคราะห์พัฒนาและจัดระบบฐานข้อมูลด้านการบริหาร การบริการและวิชาการด้านการเกษตร
       ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายกับหน่วยงานในกรม

3. กลุ่มสารสนเทศการเกษตร
       ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนาระบบสารสนเทศการเกษตร และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
       ประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลสารสนเทศการเกษตร ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ รวมทั้งข้อมูลการเตือนภัย แก้ปัญหาภัยธรรมชาติและศัตรูพืช
       ดำเนินงานเกี่ยวกับห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร

4. กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร
       ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาการสำรวจและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร เพื่อใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ของกรมวิชาการเกษตร

5. กลุ่มสถิติการเกษตร
       ศึกษา วิเคราะห์ พัฒนารูปแบบ หลักเกณฑ์ และระเบียบวิธีการทางสถิติเพื่อจัดทำข้อมูล
       ประสานงาน ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติการเกษตร และการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านสถิติการเกษตร