โทรศัพท์โทรสาร
ผู้อำนวยการศูนย์0-2940-6872 ต่อ 101
0-2561-1924
0-2579-0151-8 ต่อ 302
0-2940-5415
ฝ่ายบริหารทั่วไป0-2940-6872 ต่อ 111-116
0-2579-0151-8 ต่อ 116,256
0-2940-6874
กลุ่มสารสนเทศการเกษตร0-2940-6872 ต่อ 141,143
0-2940-6408
0-2940-6874
กลุ่มระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์0-2940-6872 ต่อ 122,125
0-2940-7089
0-2940-6583
0-2579-0151-8
ต่อ 245,246,330
0-2940-6874
กลุ่มสถิติการเกษตร0-2940-6872 ต่อ 1420-2940-6874
กลุ่มสำรวจข้อมูลพื้นที่ภูมิศาสตร์เกษตร0-2940-6872 ต่อ 131
0-2940-5416
0-2940-6874
ห้องสมุดกรมวิชาการเกษตร0-2561-4057
0-2579-0151-8 ต่อ 119
0-2561-4057
ห้องควบคุมระบบแม่ข่าย 20-2579-0151-8
ต่อ 350,351