ประวัติความเป็นมาของกรมวิชาการเกษตร

          กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๑๕ โดยก่อนที่จะมาเป็นกรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน หน่วยงานนี้มีประวัติความ เป็นมาที่ยาวนาน นับย้อนหลังไปเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๔๔๖ ได้มีการจัดตั้งกรมช่างไหมขึ้นในกระทรวงเกษตราธิการซึ่งถือเป็นการกำเนิดกรมวิชาการเกษตร

  • พ.ศ. ๒๔๔๙ เปลี่ยนชื่อกรมช่างไหม เป็น กรมเพาะปลูก
  • พ.ศ. ๒๔๗๔ เปลี่ยนชื่อกรมเพาะปลูก เป็น กรมตรวจกสิกรรม
  • พ.ศ. ๒๔๗อ เปลี่ยนชื่อกรมตรวจกสิกรรม เป็น กรมเกษตร
  • พ.ศ. ๒๔๗๘.เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมเกษตรและการประมง
  • พ.ศ. ๒๔๗๔ แยกกรมเกษตรและการประมงเป็น ๒ กรม คือ กรมเกษตร และ กรมการประมง
  • พ.ศ. ๒๔๙๕ เปลี่ยนชื่อกรมเกษตร เป็น กรมการกสิกรรม
  • พ.ศ. ๒๔๙๖ ยกฐานะกองการข้าวและการทดลอง ซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดของกรมการกสิกรรม จัดตั้งเป็นกรมการข้าว แยกออกมาจาก กรมการกสิกรรม
  • พ.ศ. ๒๔๙๗ เปลี่ยนชื่อกรมการกสิกรรม เป็น กรมกสิกรรม
  • พ.ศ. ๒๕๑๕ รวมกรมการข้าว กับ กรมกสิกรรม สถาปนาเป็น กรมวิชาการเกษตร
แชท
Skip to content