งานแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2565
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยด้วยงานวิจัยและนวัตกรรมเกษตร
MOVING THAILAND ECONOMY THROUGH AGRICULTURAL RESEARCH AND INNOVATION

การเสวนา

“เมกะเทรนด์โลกด้านอาหารและความพร้อมด้านวิจัยและนวัตกรรม
วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น

โดย นายธรรศ ทังสมบัติ
นายกสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป

โดย ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ
รองกรรมการผู้จัดการอาวุโสด้านนวัตกรรมอาหารและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

โดย ดร.เอกอนงค์ จางบัว
ผู้อำนวยการฝ่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

โดย นายณัฐวรรธน์ เศรษฐทรัพยกุล
ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทร์ทรีย์บ้านทุ่งแพม จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผู้ดำเนินรายการ
นางสาวจันทร์จรี กิจจานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร


การบรรยายพิเศษเรื่อง

“แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ”

วันที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 10.00 – 11.00 น.

โดย คุณสรยา ยศยิ่งยง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ


การบรรยายพิเศษเรื่อง

“แนวทางในการจัดทำคำของบประมาณในอนาคต”

วันที่ 21 กันยายน 2565 เวลา 10.20 – 11.20 น.

โดย คุณวิสูตร ปรีชาธรรมรัช
นักวิเคราะห์งบประมาณชำนาญการพิเศษ สำนักงบประมาณ


ภายในงานแถลงผลงานและประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการ กรมวิชาการเกษตร ประจำปี 2565

ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซต์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Skip to content