1 2 14
Untitled
กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ สวพ.5 ถวายกำลังใจ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2567ณ จังหวัดนครนายก
กองการยาง ได้จัดทำสื่ออินโฟรกราฟิก (infographic) จำนวน 4 เรื่องได้แก่
1.ใบอนุญาตค้ายาง
2.ขั้นตอนการออกใบอนุญาตค้ายาง
3.ใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง
4.ขั้นตอนการออกใบอนุญาตตั้งโรงทำยาง
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นแนวทางในการขอรับใบอนุญาตดัง กล่าวให้กับหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร                                                    

โครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ) 
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)
แนวทางการสมัครเข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ ดิจิทัล (ชุมชนโดรนใจ)
โครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล (Presentation)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)
โครงการ 1 ชุมชน 1 ดิจิทัล (Wording)
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

รายชิ่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ปุ๋ยที่ได้รับการรับรอง                                                     (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

ผลงานวิจัยเชิงสาธรณะและนโยบาย กลุ่มเรื่องสมุนไพร
 (คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
(คลิกเพื่อดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติ่ม)

วิธีการใช้สารกำจัดแมลงคลอร์ไพริฟอสอย่างถูกต้องและปลอดภัย
วิธิพ่นสารกำจัดวัชพืช พาราควอตและไกลโฟเซต
มาตรการจำกัดการใช้ 3 สาร พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส
การใช้สารป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้องและปลอดภัย
งดใช้สารเคมี เลือกกำจัดวัชพืชถูกวิธีด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
สารวัตรเกษตร ลุยกวาดล้าง ปุ๋ย สารเคมี เถื่อน
โครงการศูนย์ต้นแบบการผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศ
สาธิตการใช้งานปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟต
ปุ๋ยชีวภาพ กลุ่มละลายฟอสเฟต
การเก็บรักษาปุ๋ยชีวภาพละลายฟอสเฟส
แหนแดงคืออะไร?
ปุ๋ยชีวภาพพีจีพีอาร์คืออะไร?
การผลิตแหนแดงแห้งและการนำไปใช้ประโยชน์
แบคทีเรียบีที ควบคุมหนอน
ไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย กำจัดแมลง เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน
การใช้แมลงหางหนีบกำจัดแมลงศัตรูพืช
กำจัดหนอนศัตรูพืชด้วย มวนพิฆาต
ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี

การผลิตและการใช้ชีวภัณฑ์ Bacillus subtilis (BS) ควบคุมโรคเหี่ยวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย

เตือน! เกษตรกรระวังโรคใบขาวอ้อย