แบบฟอร์ม พรบ. 3 ฉบับ

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

คำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (120 downloads)  

แบบ สมพ.2 คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (99 downloads)  

คำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (92 downloads)  

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต

คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (152 downloads)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.2)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (95 downloads)

คำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.10)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (87 downloads)

แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกใบอนุญาต