แบบฟอร์ม พรบ. 3 ฉบับ

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ วัตถุอันตราย

แบบฟอร์มคำขออนุญาต

คำขออนุญาตมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย (แบบ วอ.7)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (120 downloads )  

แบบ สมพ.2 คำขออนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (อ.ป.1)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (99 downloads )  

คำขอรับใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.1)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (92 downloads )  

แบบฟอร์มคำขอต่ออายุใบอนุญาต

คำขอต่ออายุใบอนุญาต (แบบ วอ.9)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (152 downloads )

คำขอต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับปุ๋ย (แบบ อ.ป.2)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (95 downloads )

คำขอต่ออายุใบอนุญาตรวบรวม ขาย นำเข้า หรือส่งออกซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า (พ.พ.10)

คลิกเพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF (87 downloads )

แบบฟอร์มคำขอเปลี่ยนแปลง / ยกเลิกใบอนุญาต