ประวัติความเป็นมา

    ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี เริ่มก่อตั้ง เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2534 ตามคำสั่ง กรมวิชาการเกษตร ที่ 3477/2534 เดิมใช้ชื่อว่า สถานีทดลองพืชสวนกาญจนบุรี สังกัด สถาบันวิจัยพืชสวน โดยยุบสถานีทดลองพลิ้ว จังหวัดจันทบุรี ตัดโอนตำแหน่ง มาใช้ในการดำเนินงานที่สถานีทดลองพืชสวนกาญจนบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรกาญจนบุรี มีหน้าที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช/เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่ ศึกษา วิจัย พัฒนาและทดสอบพืช สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ผลิต/ขยายเมล็ดพันธุ์ หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์ ให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบ ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ตรวจสอบรับรองปัจจัยการผลิต ควบคุม กำกับ ดูแลตามกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ 3 ฉบับ และบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ให้แก่ เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเป็นตัวแทนกรมวิชาการเกษตร และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 5 ในจังหวัดที่รับผิดชอบ

สถานที่ตั้ง

     ตั้งอยู่เลขที่ 3 หมู่ 5 ตำบลหนองหญ้า อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ติดทางหลวง หมายเลข 3226 ถนนลิ้นช้าง-บ้านเก่า ห่างจากจังหวัดกาญจนบุรี ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 140 กิโลเมตร บริเวณละติจูดที่ 13°97′ และ ลองติจูดที่ 99 ° 44′ อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 35-60 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 1,522 ไร่ สภาพพื้นที่โดยทั่วไป เป็นที่ราบเชิงเขา ความลาดชันประมาณ 1.3 เปอร์เซ็นต์ สภาพดิน แบ่งเป็น 2 ชนิด ตามลักษณะเนื้อดิน คือ พื้นที่บริเวณรอบ ๆ อาคารสำนักงาน และบ้านพัก เป็นดินร่วนเหนียว สีดำ หน้าดินลึกประมาณ 2 เมตร มีค่าความเป็นกรดด่าง ระหว่าง 6.5-7.8 และพื้นที่ด้านบนที่อยู่ใกล้ภูเขา เป็นดินร่วนปนทรายที่มีกรวด หินปูนปะปน มีหน้าดินตื้น และบางแห่งมีหินดินดานขนาดใหญ่ฝังอยู่ในดิน มีค่าความเป็นกรดด่าง ระหว่าง 7.0-8.5 สภาพอากาศร้อนชื้นในฤดูฝน หนาวแห้งแล้งในฤดูหนาว และ ร้อนจัดในฤดูร้อน