ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร ขยายผล นโยบายรัฐมนตรีเกษตร“Ozone Farm โมเดลระบบเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ที่มีเมล่อนเป็นพืชหลัก”ยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัย มูลค่าสูง สร้างรายได้สุทธิ 2,000,000 บาท/ไร่/ปี

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตร จัดยิ่งใหญ่ 76 จังหวัด 76 โมเดล   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตร    รายได้จากมูลค่าผลตอบแทนต่อพื้นที่สูงขึ้นอย่างยั่งยืน 1 ล้าน/ไร่/ปี

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

ร้อยเอก ธรรมนัส ชูแผนพัฒนาคลองแม่ข่าตลอดทั้งเส้น เพื่อสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภค-บริโภค น้ำด้านการเกษตร ตลอดจนช่วยในเรื่องการบำบัดน้ำเสีย และส่งเสริมการท่องเที่ยว

ประชาสัมพันธ์
กรมวิชาการเกษตร

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประขุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย คว้าชัย จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 2572

Skip to content