ท่านสามารถติดตาม ข่าวสารเพิ่มเติม(เฟสเก่า) ได้ที่ www.facebook.com/rusodoa/

เฟสใหม่ ติดตามได้ที่ ศวพ.รือเสาะ กรมวิชาการเกษตร https://www.facebook.com/RusoAgricultural/