ข่าวประชาสัมพันธ์ตรวจสอบปัจจัยการผลิต/ควบคุมพระราชบัญญัติ

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส

วันที่ 26 มิถุนายน 2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ ได้จัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้ เรื่อง “แนวทางการบริหารจัดการวัตถุอันตรายพาราควอตและคลอร์ไพริฟอส” จำนวน 7 ผืน โดยติดตั้งประชาสัมพันธ์ ณ บริเวณด้านหน้าศวพ.รือเสาะ สำนักงานเกษตรอำเภอรือเสาะ อ.ศรีสาคร อ.ยี่งอ อ.จะแนะ อ.ระแงะ และอ.บาเจาะ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ