ภารกิจ/หน้าที่ความรับผิดชอบ

ภารกิจ

1. ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและทุ่มเท เพื่อประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร
2. กระจายความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรและผู้สนใจให้มีประสิทธิภาพในการผลิตอย่างเต็มที่
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนและหน่วยงานราชการอื่นเพื่อประสาน ประโยชน์ที่จะทำให้เกษตรกรได้รับบริการที่ดี

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ศึกษา วิจัย พัฒนา และทดสอบพืช/เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่
การเกษตร ศึกษา วิจัยทดสอบพืช/สาขาวิชาตามแผนงาน/โครงการวิจัยของกรมวิชาการเกษตร และให้บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่รับผิดชอบให้แก่เกษตรกร ภาคเอกชน และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการผลิต/ ขยายเมล็ดพันธุ์หรือท่อนพันธุ์ และกระจายพันธุ์