วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
ให้บริการทางวิชาการที่เป็นเลิศ เกิดประโยชน์ต่อการผลิตของเกษตรกร อนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

พันธกิจ

1.  ดำเนินการทดสอบและปรับใช้เทคโนโลยีการผลิตพืชให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และสภาพการผลิตของเกษตรกร
2. บริการด้านวิชาการผลิตพืช สู่หน่วยงาน เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป
3. เสริมสร้างความรู้ให้กับข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อที่จะกระจายความรู้ด้านการผลิตพืชสู่เกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. ปรับปรุงและพัฒนาศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรและชุมชนใช้ประโยชน์ ได้อย่างเต็มที่