ร่วมมือหน่วยงานภายนอก

ผอ.ศวพ.รือเสาะ เข้าร่วมประชุมติดตามขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายสินค้า) พื้นที่จังหวัดนราธิวาส

          เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมชัญญานุวัตร สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส นายเพื่อม  วุ่นซิ้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ เข้าร่วมการประชุมติดตามขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายสินค้า) พื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยมี นายอภัย สุทธิสังข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาสที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ฯ เพื่อติดตามการขับเคลื่อนการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (รายสินค้า) ประกอบด้วย ข้าว มะพร้าว ยางพารา (โรคใบร่วงยางพารา) และความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตากใบโมเดล รวมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC)