นางสาวนิรมล ดำพะธิก
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

สื่อความรู้กรมวิชาการเกษตร

หนังสือและเอกสารเผยแพร่

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

ที่อยู่ 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 045525756  โทรสาร  045525757