ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
นางสาวนิรมล ดำพะธิก
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ
โครงการ 76 จังหวัด76 โมเดล การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 “นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดล สู่เศรษฐีอีสานล่าง”
ณ ไร่ภูตะวันออร์แกนิคฟาร์ม บ้านหนองเม็ก ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
VTR เชิญร่วมงานโครงการ 76 จังหวัด76 โมเดล
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
“นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดล สู่เศรษฐีอีสานล่าง”
บรรยากาศงานโครงการ 76 จังหวัด76 โมเดล
การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง
ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4
“นวัตกรรมผักอินทรีย์โมเดล สู่เศรษฐีอีสานล่าง”

จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์

สื่อความรู้กรมวิชาการเกษตร

หนังสือและเอกสารเผยแพร่

แนวทางแก้ปัญหาภัยแล้งกับต้นทุเรียน

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรอำนาจเจริญ

ที่อยู่ 172 หมู่ 3 ตำบลโนนโพธิ์  อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
โทรศัพท์ 0 4552 5756  โทรสาร  0 4552 5757

Scroll to Top