ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

หน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธ์ุถั่วเหลือง

หน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

**ข้อมูลล่าสุด เดือน มีนาคม ๒๕๖๓