ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
กลุ่มวิจัย

นางอ้อยทิน ผลพานิช
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย

 

นางสาวรัชนี โสภา
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวโสพิศ ใจปาละ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางจงรักษ์ พันธ์ไชยศรี
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางนภาพร คำนวณทิพย์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายวรกานต์ ยอดชมภู
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นายศิวกร เกียรติมณีรัตน์
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางสาวปัทมพร วาสนาเจริญ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวสุพรรณณี เป็งคำ
ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวปัทมกร พงวาเรศ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน