ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

นายปรีชา กาเพ็ชร
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่