ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

เป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

เป้าการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

**ข้อมูลล่าสุด เดือน มีนาคม ๒๕๖๓