ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง

การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง