ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

แผ่นพับ

ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60
ถั่วเหลืองฝักสดพันธุ์เชียงใหม่ 84-2
พันธุ์ถั่วเหลือง ที่นิยมปลูกในประเทศไทย
ถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 6
วัชพืช ในถั่วเหลือง
แมลงศัตรูถั่วเหลืองและการป้องกันกำจัด
โรคของถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง ชุดที่ 2
เทคโนโลยีการใช้สารควบคุมการเจริญเติบโต
เต้าเจี้ยว
เทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว
ถั่วเขียวผิวมัน
การผลิตข้าวโพดหวาน
การปลูกพืชไร่หลังนา
การปลูกถั่วลิสง
การปลูกทานตะวัน
การใช้พืชไร่แก้ปัญหาวิกฤตน้ำน้อย
การปลูกงา
การผลิตถั่วเหลืองฝักสด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
การปลูกถั่วเหลืองในวิกฤติภัยแล้ง
การผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองฤดูแล้ง
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วเหลือง