ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่

ราคาจำหน่ายพันธุ์พืชไร่

**ข้อมูลล่าสุด เดือน ๑๙มีนาคม ๒๕๖๓