ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่

ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ

นายสมศักดิ์ ปานสีสด
ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง ช.4

นายสุริยัน เทียมพิทักษ์
ตำแหน่ง พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช.2

นางลำเพา ไชยพรหมมา
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.3

นายศุภกร เทพา
ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส.3

นายสุพจน์ โมราสุข
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางสาวสนธิลักษณ์ รักษ์ไทย
ตำแหน่ง พนักงานพิมพ์ ส.4

นางสาวศิริพร มณี
ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.3

นายประวิทย์ คำเขียว
ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส.3

นายสาคร วงศ์คำ
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ส.2

นางมาลินี บุญแก้ว
ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี ส.3

นางพิมล ภาวดี
ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร ส.3