ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่
ฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวปรารถนา นิลโมจน์
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

นายปรมัตถกรณ์ ดาวเรือง
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นายประสพสุข มงคลไชยสิทธิ์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน