ข่าวผู้บริหาร

ข่าวผู้บริหาร
กรมวิชาการเกษตร

กรมวิชาการเกษตรประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร ขับเคลื่อนเทคโนโลยีการปรับแต่งจีโนม (Genome Editing, Ged) เห็นขอบ ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และร่างประกาศกรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เตรียมเสนอ รัฐมนตรีเกษตร ลงนาม

แชท
Skip to content