นำคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงบประมาณเข้าเยี่ยมชมและติดตามงานตามภารกิจการดำเนินงานของศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันกระบี่

เมื่อวันที่ 9 มิถุนา […]

การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรและอาหาร ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กับกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 8 มิถุนา […]

ร่วมงานรณรงค์ถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา […]

การประชุมหารือกับหน่วยงาน FSVPS ประเทศรัสเซีย เกี่ยวกับการส่งออกเมล็ดพันธุ์ และวัสดุปลูกไม้ประดับและไม้ผลที่ผลิตในประเทศไทยไปยังรัสเซีย

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา […]

ร่วมกับคณะปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในกิจกรรมปลูกข้าว (เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ได้รับจากงานพระราชพิธีวันพืชมงคล)

เมื่อวันที่ 7 มิถุนา […]