โครงสร้างหน่วยงาน

บุคลากร ศวพ.นครสวรรค์

ข้าราชการ            จำนวน   5  คน

ลูกจ้างประจำ       จำนวน    3  คน

พนักงานราชการ      จำนวน    27   คน

รวม  35     คน