ลูกจ้างประจำ ศวพ.นครสวรรค์

 

 

 

นายประเสริฐ  มีมุ่งธรรม

ช่างซ่อมบำรุง ช.4

 

 

 

 

 

 

นางสาว อภิญญา  ทับไทย

พนักงานการเกษตร ส.4

 

 

 

 

 

 

        นางสาว นภาศิริ  ศิริมาลา

        พนักงานพิมพ์ ส.3