ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 3 และ 4 ปี 2563

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายทบทวน  (รุ่นที่ 3/2563)

อบรมวันที่ 25-26 สิงหาคม 2563

รายใหม่ (รุ่นที่ 4/2563)

อบรมวันที่ 27-28 สิงหาคม 2563

– รายชื่อรายทบทวน  – รายชื่อรายใหม่
– กำหนดการรายทบทวน – กำหนดการรายใหม่
มาตรการป้องกัน Covid-19
ขั้นตอนการลงทะเบียน 
อบรม ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท  แผนที่