เลื่อนการจัดอบรมผู้ขายวัตถุอันตรายรุ่นที่ 3 และ รุ่นที่ 4 อย่างไม่มีกำหนด (19มีค63)

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ด่วน!

              ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 (โควิด- 19) เป็นโรคติดต่ออันตรายภายใต้พระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง กระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือน ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น (การรวมตัว,ประชุม,การอบรมสัมมนา)
ซึ่งสถานการณ์ปัจจุบันมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการป้องกันความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19                   สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จึงขอเลื่อน การจัดฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร ทบทวน รุ่นที่ 3/2563 ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2563 และรายใหม่ 4/2563 ในวันที่ 1-2 เมษายน 2563 อย่างไม่มีกำหนด เมื่อสถานการณ์กลับสู่ภาวะปกติ จะกำหนดการฝึกอบรมและจะประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เพื่อทราบต่อไป

www.doa.go.th/oard5/
Facebook: กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สวพ.5 กรมวิชาการเกษตร
Facebook: OARD5
หากมีข้อสงสัยติดต่อถาม 056-405070 ต่อ112 และ 088-2786812
(กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี)