ประกาศผลคะแนน ผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตราย รุ่น1-2/2563 (8มค63)

– รุ่นที่ 1 (รายทบทวน)

– รุ่นที่ 2 (รายใหม่)


หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่มีคะแนนต่ำกว่า 30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 50

คะแนน ต้องลงทะเบียนอบรมใหม่ โดย สวพ.5

จะแจ้งให้ทราบวันเปิดรับสมัคร

ทางเว็บไซต์ www.doa.go.th/oard5 และ www.facebook.com/oard5

 

ผู้ที่สอบผ่านจะได้รับใบประกาศนียบัตร  โดยใบประกาศจะส่งไปตามที่อยู่ที่แจ้งในผลสอบ

หากมีข้อสงสัยต่อสอบถามได้ที่ กลุ่มถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักวิจัย

และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 เบอร์โทร 088-278-6812 และ

056-405070 ต่อ 112 วันและเวลาราชการ