ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรม ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายฯ รุ่น 1 และ 2 ปี 2563

 

ระกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม

ผู้ควบคุมการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร

รายทบทวน  (รุ่นที่ 1/2563)

อบรมวันที่ 24-25 ธันวาคม 2562 

รายใหม่ (รุ่นที่ 2/2563)

อบรมวันที่ 26-27 ธันวาคม 2562

– รายชื่อรายทบทวน 

– รายชื่อรายใหม่

– กำหนดการรายทบทวน

– กำหนดการรายใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียน 

อบรม ณ  แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยนาท  แผนที่