คู่มือการพิจารณาเอกสารเกี่ยวกับที่ดิน เพื่อขอรับรองมาตรฐาน GAP และ Organic (ฉบับทบทวน ปี2563)-อัพเดท22ตค63

(ฉบับแก้ไข ณ 22ตค63)