มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9001-2556

มาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ. 9001-2556

การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชอาหาร