วันที่ 3 มีนาคม 2565 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมการผลิตกัญชาของกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วย นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร โดยได้เยี่ยมชมความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารวิจัยกัญชาระบบปิด และเยี่ยมชมแปลงทดสอบพันธุ์กัญชงสำหรับการผลิตเมล็ดด้วยระบบการปลูกแบบกลางแจ้ง ณ ศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย จ.เชียงราย ซึ่งโครงการนี้จะทำให้ได้สถานที่เพื่อรองรับการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตกัญชา รวมทั้งผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาพืชสกุลกัญชาของกรมวิชาการเกษตรด้านการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร