เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เยี่ยมชมการดำเนินงานเกี่ยวกับพืชสกุลกัญชาของกรมวิชาการเกษตร โดยได้ติดตามความก้าวหน้าของโรงเรือนปลูกกัญชาเพื่อการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา ทั้งพันธุ์พื้นเมืองของไทย และพันธุ์การค้าจากต่างประเทศ โดยมีนายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร นำชมการดำเนินงาน ณ โรงเรือนปลูกพืช GMOs สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร

***************