คำถามที่พบบ่อย

FAQ

คำถามที่พบบ่อยและคำตอบ

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีความเป็นมาอย่างไร ?

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยให้บริการประชาชนที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2540 และให้บริการงานตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพ.ร.บ. พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการนำงานบริการที่หลากหลายทั้งที่มีและไม่มีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันจากหลายหน่วยงานในกรมวิชาการเกษตรมาไว้ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถขอรับบริการได้หลายเรื่องในคราวเดียว ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสอบถาม การขอข้อมูล การขอรับเอกสารเผยแพร่ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์ฯ เพียงแห่งเดียว ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการตั้งศูนย์ราชการสะดวก (Government-Easy-Contact-Center-:-GECC) ของนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ให้บริการด้านใดบ้าง ?

ประเภทของการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวกฯ ประกอบด้วยงานบริการ 3 ประเภท ดังนี้

1) การให้บริการข้อมูลข่าวสาร ได้แก่

– ให้บริการข้อมูลข่าวสารเบื้องต้นให้แก่ผู้รับบริการก่อนเข้าสู่บริการอื่นของกรมวิชาการเกษตร

– ให้บริการข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

– ให้ข้อมูลงานบริการและแบบฟอร์มของข้อมูลการให้บริการ

– ให้บริการเอกสารเผยแพร่และคู่มือสำหรับประชาชน (ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)

2) ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จเกี่ยวกับงานบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนของสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร

3) การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ และมีการจัดชุดเฉพาะกิจลงไปในพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหา

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีช่องทางการให้บริการใดบ้าง ?

งานบริการต่างๆ ในแต่ละประเภท มีการให้บริการโดยผ่านช่องทาง ดังนี้

1) ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการโดยตรง

2) เว็บไซต์ http://www.doa.go.th/doaecc/

3) Call Center (ทางโทรศัพท์)

  • 0-2579-0151-8 ต่อ 125
  • 0-2579-4652
  • 1174 กด 125
  • 081-373-8259

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีสถานที่ตั้งอยู่ที่ใด ?

ตั้งอยู่ที่ตึกอารักขาข้าว ชั้น 1 ตรงข้ามกับประตูของกรมประมง และมีป้ายแสดงให้เห็นเด่นชัด

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร มีกระบวนงานที่ให้บริการด้านใดบ้าง ?

กระบวนงานที่ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จของศูนย์ราชการสะดวก ประกอบด้วย

1.งานบริการเกี่ยวกับควบคุมพันธุ์พืช
     – การออกใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออก / นำผ่านซึ่งเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
– การออกใบอนุญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
– การออกใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม
– การรับแจ้ง การนำเข้า / ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า
– การออกหนังสืออนุญาตนำเข้า / ส่งออกเมล็ดพันธุ์ควบคุมมิใช่เพื่อการค้า
– การต่ออายุใบอนุญาตเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ควบคุม
-การยื่นแบบแจ้งรายละเอียดเมล็ดพันธุ์ควบคุมที่ขออนุญาต

2.งานบริการเกี่ยวกับควบคุมวัตถุอันตราย
– การออกใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออกวัตถุอันตราย
– การออกใบรับแจ้งการนำเข้า / ส่งออกวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
– การออกใบอนุญาตผลิตตัวอย่างวัตถุอันตรายเพื่อส่งไปทำข้อมูลพิษวิทยา
– การออกใบอนุญาตนำเข้าตัวอย่างวัตถุอันตรายชนิดเข้มข้น เพื่อผลิตผสมปรุงแต่งเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
– การออก / ต่ออายุใบอนุญาตมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตราย
– การออกใบรับแจ้งการมีไว้ในครอบครองวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
– การออกใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย / การออกใบรับแจ้งการผลิตวัตถุอันตรายชนิดที่ 2
– การต่ออายุใบอนุญาตผลิตวัตถุอันตราย
– การออกใบอนุญาตผลิต / นำเข้าตัวอย่างกรณีขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย
– การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขั้นตอนที่ 1 การทดลองเบื้องต้น
– การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขั้นตอนที่ 2 การทดลองใช้ชั่วคราว
– การขอขึ้นทะเบียนวัตถุอันตราย ขั้นตอนที่ 3 การประเมินผลขึ้นสุดท้ายเพื่อรับขึ้นทะเบียน

3.งานบริการเกี่ยวกับควบคุมปุ๋ย
     – การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี
– การออกใบสำคัญการขึ้นทะเบียนปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ
– การออกใบอนุญาตขายปุ๋ย
– การออกใบอนุญาตนำผ่านปุ๋ย
– การออกใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออกปุ๋ย
– การออกใบอนุญาตผลิตปุ๋ยเพื่อการค้า
– การออกหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีธาตุอาหารรอง ธาตุอาหารเสริม
– การออกหนังสือสำคัญรับแจ้งปุ๋ยเคมีมาตรฐาน

สถานที่ให้บริการในการขึ้นทะเบียนปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยชีวภาพ คือที่ใด ?

กลุ่มควบคุมปุ๋ย สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ตึกโภชากร ชั้น 2

หากต้องการทราบเรื่องการนำเข้าสินค้าเกษตร จะสอบถามข้อมูลได้จากหน่วยงานใด ?

กลุ่มวิชาการ สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-6670
0-2940-6673
0-2940-6675 ต่อ 125 – 129
0-2579-8577
และหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.info.go.th/#!/th/ListOrganization/0709

หากต้องการทราบเรื่องการส่งออกสินค้าเกษตร จะสอบถามข้อมูลได้จากหน่วยงานใด ?

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-6466-8
0-2579-3576
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.info.go.th/#!/th/ListOrganization/0709

หากต้องการทราบเรื่องการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ไม้เพื่อการส่งออก จะสอบถามข้อมูลได้จากหน่วยงานใด ?

กลุ่มบริการส่งออกสินค้าเกษตร สำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร
โทรศัพท์ 0-2940-6466-8
0-2579-3576
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.info.go.th/#!/th/ListOrganization/0709

สอบถามราคายางพาราได้ที่ไหน ?

การยางแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 0-2433-2222 ต่อ 242 หรือที่เว็บไซต์ http://www.raot.co.th

สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนได้ที่ใด ?

ศูนย์ราชการสะดวก กรมวิชาการเกษตร ตึกอารักขาข้าว ชั้น 1 เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  • 0-2579-0151-8 ต่อ 125
  • 0-2579-4652
  • 1174 กด 125
  • 081-373-8259

ขั้นตอนการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบสามารถสืบค้นได้จากที่ใด ?

รายชื่อใบอนุญาตต่างๆ ที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.info.go.th/#!/th/ListOrganization/0709