ฟอร์มขอรับรองพืชอินทรีย์และGAP

แบบฟอร์มขอการรับรองพืชอินทรีย์, GAP พืช (แบบฟอร์มใหม่เริ่มใช้ ณ 31ม.ค.62 และปรับปรุงใหม่ ณ 28 ต.ค.64)

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
1. F-51.1-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์-สำหรับแปลงเดียว-รายเดียว

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
2. F – 51.2 แบบคำขอใบรับรองการคัดบรรจุผลิตผลพืชอินทรีย์

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
3. F – 51.3 แบบคำขอใบรับรองการแปรรูปผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์ วอ.7)

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
4. F – 51.4 แบบคำขอใบรับรองการรวบรวมผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
5. F – 51.5 แบบคำขอใบรับรองการจัดจำหน่ายผลิตผล ผลิตภัณฑ์พืชอินทรีย์

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
6. F – 52 แบบคำขอใบรับรองผลิตผล และผลิตภัณฑ์อินทรีย์ สำหรับผู้นำเข้า

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
7. F-53-แบบคำขอใบรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์สำหรับกลุ่ม

http://www.doa.go.th/oard5/wp-content/uploads/2019/03/vo7.pdf
7. F6 แบบคำขอยกเลิกการรับรอง