หน้าแรก

วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

 

 

 

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานเงินทุนหมุนเวียนยางพารา

 

 

 

คัดเลือกแปลงต้นแบบเกษตรกร เก็บตัวอย่างดิน และทำแปลงสาธิตการใช้เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี ทดลองสาระสำคัญของกระท่อม ทดลองประสิทธิภาพการผลิตผักตระกูลกะหล่ำ