จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์ปาล์ม

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง และท่อนพันธุ์อ้อย(ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565)