จำหน่ายเมล็ดพันธุ์และกล้าพันธุ์ปาล์ม

ศูนย์วิจัยพืชไร่สงขลาจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด ถั่วหรั่ง ถั่วลิสง และกล้าพันธุ์ปาล์ม (ข้อมูล ณ วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563)