ข้าราชการ

 • นางฐรินดา                                คล่องแคล้ว                   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • นางนุสรา                                  พงษ์หนู                         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
 • นางสาวอัมพาพร                      เพชรสุด                        นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 • นางสาวฉัตรสุดา                       หนูอุ่ม                           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
 • นางสาวผกามาศ                       พันธุ์พรม                      เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ

 • นางปิยาภรณ์                             ศรีเพ็ชร์                          นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวจรัญญา                        สูนพงศ์                            นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นายยุทธาฌาณ                        บุตรวงษ์                            นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางนาฎฐมนทน์                        วิวรรธน์ภาสกร                 นักวิชาการเงินและบัญชี
 • นางสาวมลรดา                          เพิ่มศิริทรัพย์                    เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • นางสาวปาลิดา                          ธนร่มธรรม                       เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
 • นายปารมี                                   อุปัชฌาย์                         เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • นางวาสนา                                 เมฆอาภา                          พนักงานบริการอัดสำเนา

อำนาจหน้าที่

 • ขออนุมัติเงินประจำงวดและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามแผนงบประมาณผลผลิต /กิจกรรมหรือโครงการทุกงบรายจ่ายของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรตาม พ.ร.บ. งบประมาณ จัดทำและรับส่งด้วยระบบ GFMIS
 • โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่อยู่ในอำนาจของหัวหน้าส่วนราชการภายใต้แผนงบประมาณเดียวกัน
 • ลักษณะที่ 1 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายระหว่างงบรายจ่ายและระหว่างผลผลิตหรือโครงการ
 • ลักษณะที่ 2 การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่เหลือจ่าย
 • ลักษณะที่ 3 การโอนเปลี่ยนแปลงเพิ่มวงเงินค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ไม่สามารถจัดหาได้
 • การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องทำความตกลงกับสำนักงบประมาณ
 • การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ต้องได้รับอนุมัติจาก ครม. ก่อน
 • วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้แผ่นดินเพื่อประเมินผลในการจัดทำประมาณการรายได้แผ่นดินจัดส่งสำนักงบประมาณ
 • การควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกงบรายจ่ายของทุกหน่วยงานในกรม ให้เป็นไปตามกฎระ- เบียบและข้อบังคับมติครม. มาตรฐานของทางราชการและตามผลผลิต / กิจกรรมหรือโครงการโดยต้องสอด คล้อง กับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอทำความตกลงกับ สำนัก    งบประมาณ  ติดตามและเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภายในหน่วยงานและ วิเคราะห์รายงานสถานะการเงินของกรมในภาพรวมเสนอผู้บริหารระดับกรมและระดับ กระทรวงทราบ
 • อนุมัติ  ควบคุม  โอนเปลี่ยนแปลงและเบิกจ่ายเงินโดยจัดทำและรับ  ส่งด้วยระบบ GFMISของเงินงบกลางตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลเงินเบิกแทนหน่วยงานอื่นและหน่วยงานอื่นเบิกแทนงบประมาณกรม
 • กันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน
 • จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่อยู่ในการดูแลของ กองคลัง