คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม

ผลงานวิจัยและพัฒนา ปี 2551

หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

หัวข้อ

 1. การควบคุมแมลงดำหนามมะพร้าว Brontispa longissima Gestro(Coleoptera: Chrysomelidae) (0 ตอบ)
 2. ประสิทธิภาพของสารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดแมลงศัตรูสำคัญในทานตะวัน (0 ตอบ)
 3. การเก็บรักษาเชื้อราเขียว Metarhizium anisopliae ในรูปผง (0 ตอบ)
 4. การสกัดสายพันธุ์แท้ (0 ตอบ)
 5. ปรับปรุงประชากรของพันธุ์เชียงใหม่ 1 (0 ตอบ)
 6. การสร้างประชากรพันธุ์ทานตะวันชนิดสกัดน้ำมัน (0 ตอบ)
 7. การเปรียบเทียบเบื้องต้นอ้อย ชุด 2547 ในเขตชลประทาน (0 ตอบ)
 8. อิทธิพลของจำนวนวัฏจักรการปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิตเหง้า (0 ตอบ)
 9. อิทธิพลของระดับความสูงของพื้นที่ปลูกที่มีต่อการเจริญเติบโตการให้ผลผลิตและคุณภาพผลผลิต (0 ตอบ)
 10. ศึกษาวิธีการผลิตขิงเพื่อลดการใช้สารเคมีและผลผลิตปลอดจากสารพิษตกค้างและศัตรูพืช (0 ตอบ)
 11. การใช้สารสกัดจากหางไหลและน้ำมันปิโตรเลียมในการป้องกันกำจัดศัตรูกระเจี๊ยบเขียว (0 ตอบ)
 12. ออกแบบพัฒนาเครื่องบดแห้งทุเรียน (0 ตอบ)
 13. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการอบแห้งลำไยแบบชาวบ้าน (0 ตอบ)
 14. การตรวจสอบคลอสเตอโรไวรัสสาเหตุโรคเหี่ยวของสับปะรดโดยใช้กรดนิวคลีอิคตัวตรวจ (0 ตอบ)
 15. การตรวจสอบความใช้ได้ของวิธีการวิเคราะห์สารพิษตกค้าง (0 ตอบ)
 16. วิเคราะห์โครงสร้างการตลาดมังคุด (0 ตอบ)
 17. หนอนด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นที่สำคัญในทุเรียนและการป้องกันกำจัด (0 ตอบ)
 18. ระบบการปลูกปาล์มน้ำมันทดแทนสวนปาล์มน้ำมันเดิม (0 ตอบ)
 19. รูปแบบการจัดการปาล์มน้ำมันของโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (0 ตอบ)
 20. การจัดการวัชพืชก่อนงอกที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระชายดำ (0 ตอบ)
หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15