คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงาในสภาพไร่อินทรีย์
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักปรับปรุงดินก่อนปลูกร่วมกับวิธีการปลูกงาในสภาพไร่อินทรีย์
พรพรรณ สุทธิแย้ม, อรอนงค์ วรรณวงษ์, รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์, บุญญา อนุสรณ์รัชดา, อุดม วงศ์ชนะภัย, อำไพ ประเสริฐสุข, นาตยา จันทร์ส่อง, สิรี สุวรรณเขตนิคม, วิไลศรี ลิมปพะยอม, ยสิศร์ อินทรสถิตย์, วิมลรัตน์ ดำขำ และนงนุช เดือนดาว

          เพื่อศึกษาการใช้ปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักจากจุลินทรีย์ต่างๆ ปรับปรุงดินก่อนปลูกงาในระบบอินทรีย์ สภาพไร่ร่วมกับวิธีปลูก จึงทำการทดลองโดยวางแผนการทดลองแบบ Split plot design 4 ซ้ำ Main plot คือ วิธีปลูก 2 วิธีได้แก่เป็นแถว (ระยะปลูก 50 x 10 ซม.) และหว่าน อัตราเมล็ด 0.7-1.0 กก./ไร่ และ subplot คือชนิดปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมัก 6 ระดับ ได้แก่ 1) โสนอัฟริกันหรือถั่วพุ่ม (5 กก./ไร่) 2) ถั่วพร้า (10 กก./ไร่) 3) ปุ๋ยหมักเชื้อ กวก.2 ตัน/ไร่ 4) ปุ๋ยหมักเชื้อพด.1 2 ตัน/ไร่ 5) ปุ๋ยหมัก 24 ชม. 2 ตัน/ไร่ และ 6) ไม่ปรับปรุงดิน ไถกลบปุ๋ยพืชสดและปุ๋ยหมักก่อนปลูกอย่างน้อย15 วัน ทุกกรรมวิธีพ่นน้ำหมักผลไม้ควบคู่กับน้ำหมักสมุนไพร ทุก 7 วัน เริ่มตั้งแต่อายุ 10 วันหลังงอก หยุดพ่นเมื่อ 70 วันหลังงอก ศึกษาในแปลงที่งดเว้นการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีใดๆมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี ใน 4 สถานที่ คือ ศวร.เชียงใหม่ ศวร.อุบลราชธานี ศบป.สุโขทัย และศวส.เพชรบุรี โดยปลูกในเดือน ก.ค.-ส.ค. ระหว่างปี 2549-2551 บันทึกข้อมูลผลผลิต องค์ประกอบผลผลิต คุณภาพผลผลิต คุณสมบัติของดิน ต้นทุนการผลิต ผลการทดลอง พบว่า ที่ศวร.เชียงใหม่ ใช้ได้ทั้งถั่วพร้า ปุ๋ยหมักกวก. ปุ๋ยหมักพด.1 และปุ๋ยหมัก 24 ชม. (อัตรา 2 ตัน/ไร่) โดยให้ผลผลิตเฉลี่ยสูงได้ถึง 141 168 167 และ 188 กก./ไร่ ตามลำดับ ที่ ศวร.อุบลราชธานี ใช้ได้ทั้งถั่วพุ่ม ถั่วพร้า ปุ๋ยหมักกวก. ปุ๋ยหมักพด.1 และปุ๋ยหมัก 24 ชม. ให้ผลผลิต 143 134 153 151 และ 132 กก./ไร่ ที่ศบป.สุโขทัย กรรมวิธีที่ให้ผลดีคือ ถั่วพุ่ม ถั่วเขียว ปุ๋ยหมักกวก. ปุ๋ยหมักพด.1 และปุ๋ยหมัก 24 ชม. ให้ผลผลิต 177 164 165 163 และ 151 กก./ไร่ และที่ศวส.กาญจนบุรี เช่นเดียวกับที่