คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
อนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus
ชลิดา อุณหวุฒิ, ศิริณี พูนไชยศรี, ลักขณา บำรุงศรี, ยุวรินทร์ บุญทบ, สุนัดดา เชาวลิต, ณัฐวัฒน์ แย้มยิ้ม และสิทธิศิโรดม แก้วสวัสดิ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาอนุกรมวิธานเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus ระหว่างเดือนตุลาคม 2551 ถึงเดือนกันยายน 2552 โดยเก็บรวบรวมตัวอย่างเพลี้ยแป้งจากแหล่งปลูกพืชต่างๆ ในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำตัวอย่างที่รวบรวมได้ไปศึกษาด้านอนุกรมวิธานเพื่อตรวจวิเคราะห์ชนิด ณ ห้องปฏิบัติการ กลุ่มงานอนุกรมวิธานแมลง กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช พบเพลี้ยแป้งสกุล Pseudococcus 2 ชนิด คือ เพลี้ยแป้งมังคุด; Pseudococcus cryptus Hempel บนผลมังคุดบริเวณขั้วผล ที่จังหวัดจันทบุรี และเพลี้ยแป้งมันสำปะหลังสีเทา; Pseudococcus jackbeardsleyi Gimpel and Miller บนใบและกิ่งมันสำปะหลังที่จังหวัดกำแพงเพชร ชลบุรีระยอง นครราชสีมา และสระแก้ว การทดลองนี้ยังไม่สิ้นสุด ดำเนินการต่อในปี 2553