คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจากต่างประเทศ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
การศึกษาชนิดของศัตรูพืชที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศนำเข้าจากต่างประเทศ
ชลธิชา รักใคร่, ศรีวิเศษ เกษสังข์, ปรียพรรณ พงศาพิชณ์, วันเพ็ญ ศรีชาติ, ปริเชษฐ์ ตั้งกาจนภาสน์ และวานิช คำพาน
กลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          มะเขือเทศ (Lycopersicon esculentum) มีศัตรูพืชรวมทั้งสิ้นจำนวน 428 ชนิด เป็นแมลง 192 ชนิด ไร 4 ชนิด ไวรัส 49 ชนิด ไวรอยด์ 2 ชนิด แบคทีเรีย 26 ชนิด ไฟโตพลาสมา 2 ชนิด รา 97 ชนิด ไส้เดือนฝอย 49 ชนิด และวัชพืช 52 ชนิด ในจำนวนนี้มีศัตรูพืชที่สำคัญด้านกักกักพืชหลายชนิด มีศัตรูพืชกักกันที่มีความเสี่ยงสูง (High risk) 30 ชนิด และได้สืบค้นข้อมูลศัตรูพืชของมะเขือเทศที่มีรายงานการนำเข้ามาในประเทศระหว่างปี พ.ศ. 2551 - 2552 จำนวน 14 ประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา อินเดีย เนเธอร์แลนด์ ไต้หวัน สเปน จีน ญี่ปุ่น เกาหลี อินโดนีเซีย อิตาลี ผลการสืบค้นข้อมูลศัตรูพืชพบว่า มีศัตรูพืชทั้งหมด 162 ชนิด เป็นศัตรูพืชกักกันจำนวน 32 ชนิด ได้ดำเนินการสุ่มเก็บตัวอย่างที่จุดนำเข้าที่ด่านตรวจพืชได้จำนวน 182 ตัวอย่าง ผลการตรวจจำแนกพบชนิดพบเชื้อโรคศัตรูพืช ได้แก่ Furarium moniliform, Fusarium oxysporum, Fusarium solani, Curvularia pallescens, Cladosporium sp., Alternaria tenuis, Drechslera hawaiensis ประเทศที่ตรวจพบเชื้อมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริกา,จีน, อิตาลี, อินโดนีเซีย และเนเธอร์แลนด์ ประเทศที่ตรวจไม่พบเชื้อ เช่น Israel, Islands, Japan สำหรับผลการติดตามตรวจสอบเชื้อโรคศัตรูพืชในแปลงผลิตของเกษตรกรภายหลังการนำเข้า แล้วนำมาจำแนกชนิดในห้องปฏิบัติการผลการตรวจไม่พบศัตรูพืชกักกัน