คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สาเหตุการเกิดและการป้องกันแก้ไขอาการจุดดาวกระจายบนผลส้มโอ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สาเหตุการเกิดและการป้องกันแก้ไขอาการจุดดาวกระจายบนผลส้มโอ
บุษบง มนัสมั่นคง, ศรีจำนรรจ์ ศรีจันทรา, วิภาดา ปลอดครบุรี และศรุต สุทธิอารมณ์
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช

          การศึกษาสาเหตุการเกิดและการป้องกันแก้ไขอาการจุดดาวกระจายบนผลส้มโอได้ดำเนินการทดลองระหว่างเดือนตุลาคม 2551 – กันยายน 2552 ที่สวนส้มโอของเกษตรกร จังหวัดพิจิตร สมุทรสงคราม นครปฐม และตราด โดยทำการสำรวจ ตรวจนับศัตรูพืช และอาการดาวกระจายที่เกิดบนผลส้มโอ จากผลการสำรวจไม่พบว่ามีเพลี้ยจักจั่นและไรเหลืองเข้าทำลายบนผล เมื่อทำการเก็บผลผลิตส้มโอเพื่อตรวจดูอาการดาวกระจาย พบอาการบนผลส้มโอเล็กน้อย แต่พบว่ามีอาการของผลที่ถูกทำลายโดยเพลี้ยไฟขณะที่ผลเล็ก เมื่อผลโตขึ้นมีลักษณะใกล้เคียงอาการดาวกระจาย และพบการทำลายของหนอนปลอกบนผิวผลส้มโอซึ่งมีอาการคล้ายคลึงกัน