คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจ รวบรวมและจำแนกราเขม่าดำ
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจ รวบรวมและจำแนกราเขม่าดำ
พรพิมล อธิปัญญาคม, พจนา ตระกูลสุขรัตน์ และศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักผู้เชี่ยวชาญ

          สำรวจ รวบรวมราเขม่าดำได้ราเขม่าดำทั้งหมดจำนวน 145 ตัวอย่าง จากจังหวัดต่างๆ ระหว่างเดือนตุลาคม 2548 ถึงกันยายน 2551 จำแนกชนิดโดยศึกษาลักษณะทางสัณฐานวิทยาของรา จำแนกชนิดได้ราเขม่าดำได้ 13 genera 66 species และ unidentified species 1 ชนิด ส่วนใหญ่ราเขม่าดำที่พบยังไม่มีรายงานในประเทศไทย และจากการสำรวจรวบรวมราเขม่าดำครั้งนี้พบราเขม่าดำชนิดใหม่ที่จำนวนทั้งหมด 12 ชนิด ได้แก่ Macalpinomyces siamensis บน Coelorachis striata พบที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ Sporisorium clandestinum บน Aristida setacea ที่อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ S. likhitekarajae บน Ischemum sp. ที่อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม S. pseudosorghi บน Pseudosorghum pseudosorghi ที่เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ S. trispicatae บน Eulalia trispicata ที่เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ Tilletia chiangmaiensis บน Arundinella bengalensis ที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ T. isachneicola บน Isachne globosa ที่อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา T. filisora บน Pennisetum setosum พบ 3 แหล่ง ได้แก่ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาน จังหวัดชัยภูมิ อำเภอนครไทย และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก, T. lageniformis บน Hyparrhenia rufa พบ 2 แหล่ง ได้แก่ เขื่อนแม่งัด อำเภอแม่แตง และ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ T. setariae-parviforae บน Setaria parviflora ที่อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร T. thailandica บน Eragrostis amabilis ที่อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย และ Yelsemia droserae บน Drosera burmanni เป็นพืชใบเลี้ยงคู่ ที่อำเภอโนนคูณ จังหวัดอุบลราชธานี ตัวอย่างแห้งของราเขม่าดำเก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์โรคพืช กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร