คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: สำรวจรวบรวมและจำแนกราสกุล Cercosporoid fungi และ teleomorph1
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
สำรวจรวบรวมและจำแนกราสกุล Cercosporoid fungi และ teleomorph1
พรพิมล อธิปัญญาคม, สุณีรัตน์ สีมะเดื่อ และศรีสุรางค์ ลิขิตเอกราช
กลุ่มวิจัยโรคพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และสำนักผู้เชี่ยวชาญ

          การสำรวจและเก็บตัวอย่างราสาเหตุโรคพืชสาเหตุเกิดจาก Cercosporoid fungi จำนวน 48 ตัวอย่าง จากพืช 27 ชนิด ในแหล่งต่าง ๆ ของประเทศไทย ระหว่างเดือนตุลาคม 2550 - กันยายน 2552 แล้วนำไปศึกษาเพื่อจำแนกชนิดของเชื้อโดยตรง (Direct observation) การแยกเชื้อจากเนื้อเยื่อพืชที่เป็นโรค (Tissue transplanting) การจำแนกชนิดของเชื้อสาเหตุโดยการศึกษาลักษณะต่างๆ ของราบนเนื้อเยื่อพืช ลักษณะสัณฐานวิทยาของเชื้อพบว่า จำแนกได้รา 5 สกุล (genera) 16 ชนิด (species) ได้แก่ Asperisporium caricae, Cercospora citrullina, C. coffeicola, C. lactucae-sativae, C. subsessilis, C. zinnia, Corynespora cassiicola, Passalora bougainvillea, P. henningsii, P. arachidicola, P. personata, Pseudocercospora dendrobii, Ps. Jujubae, Ps. kaki, Ps. musae (teleomorph: Mycosphaerella musicola) และ Ps. stahlii และราที่ไม่สามารถจำแนกชนิดได้ (undidentified species) ได้แก่ Mycosphaerella 5 ชนิด พบบนใบจุดของบวบ รงทอง ลิ้นจี่ ลิ้นมังกร และเล็บครุฑ Cercospora spp. 6 ชนิด บนใบนางแย้ม ส้มโอ กวางตุ้ง ผักปรัง มะระ และทุเรียน และ Cladosporium 2 ชนิด พบบนใบจุดแคนตาลูปและขาไก่ และจำแนกชนิดราสาเหตุโรคใบจุดจากตัวอย่างที่เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์โรคพืช จำนวน 12 ตัวอย่าง ได้แก่ Cercospora (ใบจุดบานชื่น), Corynespora cassiicola (ใบจุดมะละกอและแคนตาลูป), P. henningsii (ใบจุดมันสำปะหลัง), P. arachidicola (ใบจุดถั่วลิสง), P. personata (ใบจุดถั่วลิสง), citrullina (ตำลึง), C. lactucaesativae (ใบจุดผักสลัด), C. subsessilis (ใบจุดสะเดา), C. zinnia, Pseudocercospora kaki (พลับ), Pseudocercospora jujubae (พุทรา), Pseudocercospora musae (กล้วย)