คลังผลงานวิจัย กรมวิชาการเกษตร

เวอร์ชั่นเต็ม: ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
หมายเหตุ ดูเวอร์ชันเต็ม
ทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรศัตรูสำคัญในมันสำปะหลัง
พิเชฐ เชาวน์วัฒนวงศ์, เทวินทร์ กุลปิยะวัฒน์, มานิตา คงชื่นสิน, พลอยชมพู กรวิภาสเรือง และวัชริน แหลมคม
กลุ่มกีฏและสัตววิทยา สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช, ศูนย์วิจัยพืชไร่ระยอง สถาบันวิจัยพืชไร่

          ทำการทดสอบประสิทธิภาพสารป้องกันกำจัดไรในมันสำปะหลังโดยเป็นไรแดงชนิด Tetranychus truncatus Ehara ในแปลงมันสำปะหลังเกษตรกร อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี วางแผนการทดลองแบบ RCB 4 ซ้ำ 8 กรรมวิธี ก่อนทำการทดลอง สุ่มนับจำนวนไรแดงก่อนการพ่นสาร แล้วจึงพ่นสารป้องกันกำจัดไร ตามกรรมวิธี ทำการตรวจนับจำนวนไรหลังพ่นสาร 7 14 และ 21 วัน พบว่า จำนวนไรเฉลี่ยในทุกกรรมวิธีลดลง รวมถึงกรรมวิธีไม่พ่นสาร จึงยังไม่สามารถสรุปได้